Rautia%201915-me.jpg

Yli­rau­tian tila

Py­rim­me tuot­ta­maan hy­vä­laa­tui­sia ja tur­val­li­sia mar­jo­ja ja mar­ja­tuot­tei­ta asiak­kail­lem­me. Pää­osa sa­dos­tam­me myy­dään it­se­poi­mi­joil­le ja lop­pu me­nee suo­ra­myyn­ti­nä ti­lal­ta. Mar­jo­jam­me ei ole myyn­nis­sä ti­lan ul­ko­puo­lel­la. Myym­me myös pa­kas­tet­tu­ja mar­jo­ja sekä mar­jois­tam­me val­mis­tet­tu­ja me­hu­ja ja hil­lo­ja.


Meil­le voi tul­la poi­mi­maan mar­jo­ja itse, tai voit os­taa ja ti­la­ta man­sik­kaa ja va­del­maa poi­mit­tu­na sa­to­ti­lan­teen mu­kaan. Voit poi­mia mar­jat omiin as­tioi­hi­si tai ha­lu­tes­sa­si voit os­taa meil­tä so­pi­vat poi­min­ta­rasiat ja -laa­ti­kot edul­li­ses­ti.


Poi­min­ta­päi­vi­sin asiak­kai­tam­me pal­ve­lee pie­ni ke­sä­kah­vi­la, jos­sa on myyn­nis­sä kah­vin ja kas­tet­ta­vien li­säk­si myös jää­te­löä ja vir­vok­kei­ta sekä ti­lan tuot­tei­ta.


Lap­sil­le löy­tyy leik­ki­paik­ka, jos­sa on kei­nu­ja ja hiek­ka­laa­tik­ko, myös ka­na­tar­has­sa on uu­det ke­sä­asuk­kaat.


Os­tok­se­si voit mak­saa kä­tei­sel­lä tai pank­ki/luot­to­kor­til­la.

© Yli­rau­tian tila 2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.