Puu­tar­ha­va­del­ma

Vatturasia_2-me.jpg

Vil­je­lyk­ses­sä meil­lä on ny­ky­ään Mus­ko­ka -la­ji­ket­ta. Mus­ko­ka on mel­ko tal­ven­kes­tä­vä ka­na­da­lai­nen la­ji­ke, jos­ta meil­lä on vil­je­ly­ko­ke­mus­ta jo pit­käl­tä ajal­ta.


Meil­lä oli vil­je­lyk­ses­sä noin kym­me­nen vuo­den ajan myös Glen Ample -la­ji­ket­ta, joka on huo­mat­ta­van iso­mar­jai­nen, pii­ki­tön la­ji­ke. Va­ka­vien ja tois­tu­vien tal­vi­tu­ho­jen ym. on­gel­mien ta­kia luo­vuim­me täs­tä la­jik­kees­ta 2018 ke­sän jäl­keen.


Va­del­ma on var­sin pal­jon hoi­to­työ­tä vaa­ti­va kas­vi, joka vaa­tii kun­nol­li­sen tuen­nan. Omaa suun­nit­te­lua ja tuo­tan­toa ole­vat alu­mii­ni­set tuen­ta­tol­pat ovat hel­pos­ti sää­det­tä­vis­sä oi­ke­aan kor­keu­teen ver­so­jen kas­vun mu­kaan.


Meil­lä va­del­mal­la on käy­tös­sä "Gjer­de"-tuen­ta. Tä­män tuen­tata­van etu­na on se, että suu­rin osa mar­jois­ta saa­daan poi­mi­joi­den ulot­tu­vil­le. Al­ku­ke­sään asti ver­sot on tuet­tu ka­pe­aan pys­ty­asen­toon, jol­loin si­vu­ver­so­jen, eli pu­he­kie­les­sä ok­sien kas­vu suun­tau­tuu ulos­päin koh­ti va­loa. Kun si­vu­ver­sot ovat kas­va­neet oi­ke­aan suun­taan ke­säl­lä, tuen­ta­lan­gat siir­re­tään le­veäm­pään asen­toon ja mar­jat ke­hit­ty­vät hy­vin nä­ky­viin, ei­vät­kä jää pii­loon pen­sai­den si­sään. Myös uusil­le seu­raa­van ke­sän sa­to­ver­soil­le jää ti­laa kas­vaa ri­vin kes­kel­le, jos­sa ne ei­vät hait­taa poi­mimis­ta. Kas­vus­to py­syy il­ma­vam­pa­na ja kui­vuu no­peam­min sa­teen jäl­keen. Tä­män an­sios­ta mar­jat säi­ly­vät pa­rem­min ver­rat­tu­na ti­heäm­piin kas­vus­toi­hin. Ku­ten man­si­kal­la myös va­del­mal­la­kin riit­tä­vän har­va kas­vus­to - sa­don mää­rän kus­tan­nuk­sel­la­kin - on avain­te­ki­jä py­rit­täes­sä tuot­ta­maan hy­vä­laa­tuis­ta sa­toa it­se­poi­mi­joil­le.


Jo­kai­nen ver­so on kiin­ni­tet­ty yk­si­tel­len tuen­ta­lan­kaan. Syk­syl­lä kaik­ki van­hat sa­toa tuot­ta­neet ver­sot ir­ro­te­taan lan­gas­ta ja lei­ka­taan pois mah­dol­li­sim­man lä­hel­tä maan pin­taa. Jäl­jel­le jä­te­tään vain seu­raa­van vuo­den sa­to­ver­sot har­ven­net­tu­na so­pi­vaan ti­hey­teen ja kiin­ni­te­tään vas­taa­vas­ti yk­si­tel­len tuen­ta­lan­kaan. Tal­vek­si muu­tam­me tuen­nan V-tuen­nas­ta I-tuen­taan. Ai­kai­sin ke­vääl­lä maa­lis-huh­ti­kuus­sa ver­sot lat­vo­taan so­pi­van kor­kui­sik­si, jot­ta poi­min­ta on hel­pom­paa.

© Yli­rau­tian tila 2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.