Ke­sä­työ­ha­ku 2021

Haem­me ensi ke­säk­si ah­ke­ria ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä mar­jan­poi­min­taan ja mar­ja­mai­den hoi­to­töi­hin. Mar­jo­jen poi­min­ta­se­son­ki kes­tää ta­val­li­ses­ti hei­nä­kuun alus­ta elo­kuun lop­pupuo­lel­le mut­ta vuo­sit­tais­ta vaih­te­lua on +-2 vkoa. Mui­ta hoi­to­töi­tä on mah­dol­lis­ta pääs­tä te­ke­mään jo ai­em­min.


Ai­em­pi työ­ko­ke­mus mar­jan­poi­min­nas­ta ei ole vält­tä­mä­tön­tä, mut­ta kat­so­taan eduk­si. Jo­kai­sen ha­ki­jan on ol­ta­va val­mis si­tou­tu­maan töi­hin koko poi­min­ta­kau­den ajak­si.


Työ­so­pi­muk­ses­sa nou­da­te­taan maa­seu­tue­lin­kei­no­jen työ­eh­to­so­pi­muk­sen eh­to­ja. So­pi­mus teh­dään kir­jal­li­se­na ja mää­rä­ai­kai­sek­si, eli sitä ei ole mah­dol­lis­ta pur­kaa koea­jan jäl­keen. Jos et ole val­mis koko poi­min­ta­kau­den kes­tä­vään työ­suh­tee­seen et ole ha­ke­mam­me hen­ki­lö. Alai­kä­ra­ja on 15 vuot­ta.


Meil­lä ei ole ma­joi­tus­mah­dol­li­suut­ta työn­te­ki­jöil­le ja työ­päi­vien pi­tuus vaih­te­lee mm. sään, ti­laus­kan­nan ja mar­ja­ti­lan­teen mu­kaan, jo­ten oma kul­ku­neu­vo on vält­tä­mä­tön.


Ha­ke­mus­ten pe­rus­teel­la lä­he­täm­me säh­kö­pos­til­la työ­haas­tat­te­lu­kut­sut va­li­tuil­le.


Var­mis­ta että an­ta­ma­si tie­dot ovat oi­kein!


Sum­mer job is for Fin­nish people only li­ving near our farm.

We don't of­fer acco­mo­da­tion for wor­kers.

Ha­kuai­ka päät­tyy 20.3.2021

* Pakollinen kenttä

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

© Yli­rau­tian tila 2020. Kaik­ki oi­keu­det pi­dä­te­tään.